دانلود باستان شناسی ممنوعه جلد یک

دانلود باستان شناسی ممنوعه جلد یک

دانلود باستان شناسی ممنوعه جلد یک

کتاب باستان شناسی ممنوعه جـلـد اول
فهرست مطالب کتاب :
▪️گوبلکی تپه ▪️در عصر روشنگری ▪️آتالنتیس و هرم بزرگ ▪️مجتمع هرمی کارال ▪️در پیشگاه کشتی نوح ▪️معابد آفریقایی آنوناکی ▪️آتالنتیس و حزقیال ▪️افسانه دوازدهمین سیاره ▪️آیا سومریان در تیاهواناکو بوده اند؟ ▪️تمدن نخستین آمریکا : باستانی تر از اعتقاد احتمالی ▪️به راستی در باره غولهای باستانی چه می دانیم؟ ▪️غول های بیگانه ، دی ان ای بیگانه ، آری یا نه؟ پیشنهاد میشه جلدهای…