تحقیق:آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تحقیق:آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تحقیق:آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی
معرفی شرکت دانش هوشیار الکترونیک ۲
فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
تولید کنندگان، بخش طراحی و ساخت، بخش تعمیرات و نگهداری۴
نتیجه گیری ۴
پیشنهاد برای بهبود کار در صنعت الکترونیک۵
فصل سوم
مقدمه : آشنایی با ساخت پیوند p-n8
ساختمان کریستالی نیمه هادی ۱۰
ترانزیستورها ۱۳
ترانزیستور دوقطبی پیوندی ۱۵
ترانزیستور اثر میدان پیوندی(JFET 15
ترانزیستور اثر میدان MOS 18
ساختار…