بازاریابی بین المللی صنعتی

بازاریابی بین المللی صنعتی

بازاریابی بین المللی صنعتی

 

کریس- تحلیل گر پژوهش بازاریابی که به تازگی در سازمان استخدام
شده بود- برای دفتر کار خود نیاز به کامپیوتر و چاپگر داشت. به همیندلیل سفارش
خرید یک سیستم را به بخش خرید سازمان ارائه داد.بعد از گذشت ۲هفته کامپیوتر خریداری
شد اما خریداری چاپگر را به زمانی موکول کردند که تقاضای خرید چاپگر به حدی برسد که
بتوانند تخفیف عمده ای را دریافت نمایند و پس از گذشت ۶هفته چاپگر به کریس تحویل داده شد.
بخش خرید تخفیف قابل ملاحظه ای را بابت سفارش…