ارزیابی شاخص های مکانیزاسیون اراضی شالیکاری استان گیلان

ارزیابی شاخص های مکانیزاسیون اراضی شالیکاری استان گیلان

ارزیابی شاخص های مکانیزاسیون اراضی شالیکاری استان گیلان

مقدمه:تعاریف وعبارات برای توضیح مکانیزاسیون بصورت جهانی استاندارد شده است .عبارتی که در یک کشور برای تعریف مکانیزاسیون بکار می رود وممکن است در کشور دیگر همان معنی رانداشته باشد درسال ۱۹۶۴ کشورهای اتحادیه اروپا در انتخاب عبارت مناسب برای مکانیزاسیون با مشکل مواجه شدند وبرای رفع این مشکل از یک فرهنگ لغایت مصور کشاورزی که توسط stein metz نوشته وبا شش زبان ترجمه گردیده استفاده نمودند. بعدها کشورهای آسیایی شرقی نیز این عبارات و تعاریف را بکار…