کتاب کامل مبانی هیدرولیک و پمپ ها و پیستون ها و ….. pdf

کتاب کامل مبانی هیدرولیک  و پمپ ها و پیستون ها و ..... pdf

کتاب کامل مبانی هیدرولیک و پمپ ها و پیستون ها و ….. pdf

عنوان فایل : کتاب مبانی هیدرولیک حجم : ۸ مگ 
قالب بندی : pdf
 
فهرست مطالب : 
فصل اول : تشریحمبانیهیدرولیکوتوانسیالات
۱-۱– تعریف سیال……………………. ۳
۲-۱ – تعریف هیدرولیک…………… ۴
۱-۳ – مبانی فشار……………………………………….. ۴
۳-۱-۱ – فشارچگونه تولید می شود………………………… ۵
۳-۲-۱ – فشاردرستونی از مایع………………………………. ۸
۱-۳-۳ – فشارآتمسفر………………………………………………. ۹
۳-۴-۱ – فشارسنج جیوه ای………………………………………… ۱۰
۳-۵-۱- اندازه گیری…