کتاب رسم فنی عمومی به همراه کتاب کار

کتاب رسم فنی عمومی به همراه کتاب کار

کتاب رسم فنی عمومی به همراه کتاب کار

 عنوان : کتاب رسم فنی عمومی به همرا کتاب کار رسم فنی میباشد نوع فایل : pdf 
حجم : ۱۰ مگ 
تعداد صفحات : ۱۳۱
فهرست مطالب : 
فصل اول: خطوط در رسم فنی۶ فصل دوم: ترسیمات هندسی۱۴ فصل سوم: احجام ساده هندسی و جسم۱۵ فصل چهارم: ترسیم تصاویر از اجسام۴۵ فصل پنجم: ترسیم تصاویر فرجه اول و فرجه سوم۵۳ فصل ششم: اندازه گذاری و اندازه گیری۶۵ فصل هفتم: مقیاس۶۸ فصل هشتم: ترسیم نمای سوم با توجه به دو نمای داده شده از جسم )مجهول یابی(۸۵ فصل نهم: بر شها۹۱ فصل دهم:…