دینامیک خاک (ژئوتکنیک وزلزله )

دینامیک خاک (ژئوتکنیک وزلزله )

دینامیک خاک (ژئوتکنیک وزلزله )

مجموعه پرسشهای چهار گزینهایدکتری مهندسی عمراندینامیک خاکهمراه با پاسخهای کاملا تشریحیتالیف:رامین گرمرودی  فهرست مطالب : 
عنوان صفحهفصل اول: رفتار دینامیکی خاک……………. ۱رفتار دینامیکی خاک………………………………………………………….. ۱تستهای رفتار دینامیکی.خاک…………………………………… ۱۱فصل دوم: تئوری انتشار امواج در محیطهای یک و چند بعدی…………………………………………….. ۴۳تئوری انتشار امواج در محیطهای یک و چند…