دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه دام مکدونالد (مک دونالد) پاور پوینت زبان فارسی pdf

اصول تغذیه دام مک دونالد ، دانلود جزوه کامل اصول تغذیه دام مکدونالد در قالب پاور پوینتدانلود رایگان کتاب اصول تغذیه دام مک دونالد

دانلود کتاب کامل اصول تغذیه دام مکدونالد در قالب پاور پوینت

عنوان فایل : کتاب کامل اصول تغذیه دام مک دونالد قالب بندی : پاور پوینت
شرح مختصر:
این جزوه مربوط به دکتر نوید شاد یکی از نویسندگان کتاب می باشد که کتاب کامل در ۱۱ عدد فایل پاورپوینت خلاصه شده است .
تعدادصفحات : ۴۵۰ص

 

فهرست مطالب : دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه دام مکدونالد

ارزیابی مواد خوراکی :

قابلیت هضم(Digestibility)

یک مثال از قابلیت هضم

اندازه‌گیری‌ قابلیت‌ هضم‌

اندازه گیری قابلیت هضم در طیور

دوره عادت پذیری در آزمایشات هضمی

استفاده از ترکیبات رنگی

فرمول‌ کلی‌ برای‌ محاسبه‌ ضرایب‌ قابلیت‌ هضم‌

روشهای‌ استفاده‌ از معرف‌

استفاده از اکسیدکروم در تعیین میزان ماده خشک مدفوع

چندین مثال

دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه دام

روش‌ آزمایشگاهی‌ تخمین‌ قابلیت‌ هضم‌ در نشخوارکنندگان

روش اندازه گیری قابلیت هضم از روی گاز تولیدی

روش In sacco

اعتبار ضرایب‌ قابلیت‌ هضم‌

منشاء ازت‌ متابولیک‌ مدفوع‌

هضم‌ و قابلیت‌ هضم‌ در بخشهای‌ مختلف‌ مجرای‌ گوارش‌

عوامل‌ مؤثر بر قابلیت‌ هضم‌

ترکیب‌ خوراک‌

ترکیب‌ جیره‌

آماده‌سازی‌ خوراک‌

معمولترین‌ عمل‌آوری‌های‌ مورد استفاده‌ برای‌ خوراکها

دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه دام مک دونالد

اثرات بتاگلوکانها

غنی سازی قلیایی

مکمل‌سازی‌ آنزیمی‌ خوراکها

عوامل‌ مربوط‌ به‌ حیوان‌

سطح‌ خوراکدهی‌

قابلیت‌ هضم‌ ایلئومی
معیارهای‌ دیگر برای‌ قابلیت‌ هضم‌ خوراکها
قابلیت‌ دسترسی‌ عناصر معدنی‌

سیستم‌های‌ بیان‌ کننده‌ میزان‌ انرژی‌ خوراکها(feed evaluation energy systems) :

مراحل‌ ضروری‌ در تنظیم‌ علمی‌ جیره‌

سیستم‌های‌ بیان‌ کننده‌ میزان‌ انرژی‌ خوراکها

مراحل‌ ضروری‌ در تنظیم‌ علمی‌ جیره‌

لزوم‌ تقدم‌ بررسی‌ انرژی‌

سیستم‌های‌ انرژی‌ و مدل های‌ انرژی‌

‌سیستم‌ انرژی‌ خالص

مزایای عامل تبدیل k

سیستم‌های‌ انرژی‌ برای‌ نشخوارکنندگان‌

سیستم‌ انرژی‌ متابولیسمی‌ مورد استفاده‌ در بریتانیا

قابلیت‌ متابولیزه‌ شدن‌

جدول بازدهی استفاده از انرژی متابولیسمی توسط نشخوارکنندگان برای نگهداری رشد وتولید شیر

تولید حیوان

تنیم جیره برای گاوهای در حال رشد

مثال ها

اصول تغذیه دام مک دونالد

دانلود کتاب اصول تغذیه دام مک دونالد

مواد معدنی‌ (Minerals total) :

مشخصه های یک ماده معدنی ضروری

روش فاکتوریل

روش دیگر تعیین احتیاجات

طبقه بندی عناصر ضروری تا سال ۱۹۵۰

عناصر کم نیاز و پرنیاز

دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه دام

نمودار مسیرهای احتمالی حرکت مس در بدن نشخوارکنندگان

کلات –  اصول تغذیه دام مک دونالد

نمونه هایی از نقش مواد معدنی در آنزیم ها

وظایف تعدادی از عناصر

منابع طبیعی و مکمل های مواد معدنی

مثال هایی از قابلیت دسترسی نسبی عناصر معدنی در ترکیبات معدنی

استفاده‌ از مکملهای‌ معدنی‌ برای‌ حیوان‌ در مرتع‌

تعادل اسید-باز

محاسبه تعادل اسید-باز

دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه دام مک دونالد

تعادل آنیون–کاتیون تعیین نشده

تفاوت آنیون – کاتیون و تب شیر

تفاوت کاتیون – آنیون

پیشگیری از تب شیر از طریق تنظیم آنیون-کاتیون

ترکیب‌ استخوان‌

منابع‌ کلسیم‌ اصول تغذیه دام مک دونالد

مکمل های معدنی حاوی کلسیم

نسبت‌ کلسیم‌ به‌ فسفر

علایم‌ کمبود فسفر

منابع فسفر

علایم‌ کمبود پتاسیم

علایم‌ کمبود سدیم

منابع‌ سدیم‌

کلر ونمک

گوگرد ومنیزیم

علایم‌ کمبود آهن

مسمومیت‌زایی‌ آهن‌

منابع آهن

علایم‌ کمبود مس

مکملهای معدنی حاوی کلسیم

عارضه پشت نوسانی

روابط‌ متقابل‌ مس‌، مولیبدن‌ و گوگرد

دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه دام مک دونالد

مسمومیت‌زایی‌ مس‌

مس‌ بعنوان‌ محرک‌ رشد

مسمومیت‌زایی‌ کبالت‌

علایم‌ کمبود ید

منابع‌ منگنز

علایم‌ کمبود روی

مولیبدون وسلنیوم

فلور وسیلسیوم وکروم

وانادیوم ونیکل وقلع

آرسنیک

منظور از عنصر معدنی ضروری چیست؟

روش فاکتوریل در تعیین احتیاجات مواد معدنی

مواد معدنی با بیش از یک وظیفه

غلظت عناصر کم نیاز وپرنیاز

نمودار مسیرهای‌ احتمالی‌ حرکت‌ مس‌ در بدن‌ نشخوارکنندگان‌

حیوان‌ و خوراکش‌(feed analysis) :

تعریف خوراک

حیواناتی که توسط انسان نگهداری می شوند

گیاهخواران (herbivores)

همه چیز خوران (omnivores)

گوشت خوران (carnivores )

مهمّترین‌اجزای‌ خوراک گیاهان‌ و حیوانات‌

حیوانات‌ آب‌ مورد نیاز خود را از سه‌ منبع‌ تأمین‌ می‌کند

خصوصیات فیزیکی آب

آب‌ آشامیدنی‌
آب‌ موجود در خوراک‌
آب‌ متابولیکی‌
ترکیب‌ بعضی‌ فرآورده‌های‌ گیاهی‌ و حیوانی‌ براساس‌ حالت‌ تازه‌ و ماده‌ خشک‌
ماده خشک

تفاوت‌ بین‌ گیاهان‌ و جانوران‌

آنالیز و خصوصیات خوراکها

رطوبت(Moisture)‌

خاکستر (Ash)

پروتئین‌ خام‌ (Crude Protein, CP)

فرضیات در تعیین پروتئین خام

عصاره اتری(Ether Extract, EE)

کربوهیدرات‌ خوراک‌

الیاف‌ خام‌

عصاره‌های‌ عاری‌ از ازت

روشهای‌ تجزیه‌ جدید

نشاسته و قندها

روش ونسوست

روش ونسوست برای تجزیه الیاف

دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه دام

سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل( CNCPS)

پلی‌ساکاریدهای‌ غیرنشاسته‌ای‌(NSP)

روشهای‌ آنزیمی‌-وزن‌ سنجی‌

روشهای آنزیمی-کروماتوگرافی

اجزای اصلی NSP

تعیین مواد معدنی

معیارهای‌ کیفیت‌ پروتئین‌ برای‌ حیوانات‌ نشخوارکننده‌;  
پروتئین‌ خام (CP)‌
پروتئین‌ خام‌ قابل‌ هضم‌(DCP)
اصول تغذیه دام مک دونالد
پروتئین‌ حقیقی‌
معادل‌ پروتئینی‌(EP)
کربوهیدرات های ساختمانی (SC) و غیرساختمانی (NSC)
سیستم های فعلی برای ارزیابی پروتئین خوراک برای حیوانات نشخوارکننده
تجزیه‌پذیری‌ بخش‌ ازته‌ جیره‌
عوامل موثر بر قابلیت تجزیه
اندازه‌گیری‌ تجزیه‌پذیری‌ با استفاده‌ از حیوان‌
تعیین‌ تجزیه‌پذیری‌ به‌ وسیله‌ روش‌ حیوان‌-آزمایشگاه‌
فرمول میزان ناپدید شدن پروتئین
رابطه ناپدید شدن پروتئین با زمان انکوباسیون
سرعت عبور  اصول تغذیه دام مکدونالد
 احتیاجات انرژی نگهداری

انرژی‌ متابولیسمی‌

سیستم انرژی متابولیسمی در طیور

پروتئین‌

دانلود رایگان کتاب اصول تغذیه دام مک دونالد

معیارهای‌ تعیین‌ کیفیت‌ پروتئین‌ برای‌ حیوانات‌ تک‌معده‌ای‌

روشهای‌ میکروبیولوژیکی‌ارزیابیاسیدهایآمینهضروری

انرژی متابولیسمی ظاهری تصحیح شده برای ازت
( AMEnn)

انرژی متابولیسمی ظاهری

انرژی متابولیسمی حقیقی
(True Metabolizable Energy, TMEE)

معیارهای‌ کیفیت‌ پروتئین‌ برای‌ حیوانات‌ نشخوارکننده‌

تجزیه‌پذیری‌ بخش‌ ازته‌ جیره‌

اندازه‌گیری‌ تجزیه‌پذیری‌ با استفاده‌ از حیوان‌

دانلود کتاب اصول تغذیه دام مک دونالد