برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (word)

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد  (word)

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (word)

 بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى٬ دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ٬ تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ٬ اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند٬…

1332 بازدید