دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf جزوه ای کامل از خلاصه کتاب


در حال بارگذاری
۲۸ فروردین ۱۳۹۷
pdf
85
474 بازدید
۲,۰۰۰ تومان
خرید

عنوان فایل : دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf

نوع فایل : pdf

تعدادصفحات: ۸۵ ص

توضیحات :

 

فهرست دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf

فصل اول : گامتوژنز (تبدیل سلول های زایا به گامت های مذکر ومونث )

سلول های زایای ابتدایی (پریموردیال)

میتوز ومیوز

تغییرات مورفولوژیک در طی بلوغ گامت ها

اووژنز

بلوغ اووسیت ها قبل از تولد

بلوغ اووسیت ها در سن بلوغ

سه مرحله عبور فولیکول

پره آنترال

فولیکول گراف

سلول های گرانولوزا

فولیکول اولیه Primary follicle

لایه های تکای فولیکولی  follicleTheca

زونا پلوسیدا Zona pellucida

فولیکول ثانویه (وزیکولر)

کومولوس اووفروس (Cumulus oopphorus

هورمون لوتیینیزان LH

اولین جسم قطبی

تکامل اسپرم در هنگام بلوغ

اسپرماتوژنز

سلول های محافط یا سرتولی

لولهای منی بر  (Seminiferous tubules

انواع اسپرماتوگونی

هورمون محرک فولیکول FSH

اسپرمیوژنزSpermiogenesis

گامت های غیر طبیعی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf

فصل دوم : اولین هفته تکامل (تخمک گذاری تا لانه گزینی )

چرخه تخمدانی

چرخه های جنسی Sexual cycles

هورمون آزاد کننده گنادوتروپین Gonadotropin-releasing hormone,GnRH

جسم آترتیک (Corpus atreticum)

مرحله پرولایفراتیو Proliferative phase

تخمک گذاری Ovulation

تاج شعاعی Corona radiata

استیگما Stigma

جسم زرد Corpus luteum

مرحله پروژسترونی یا ترشحی

انتقال اووسیت

جسم سفید Corpus albicans

گنادوتروپین کوریونیانسان  (Human chorionic gonadotropin,hCG )

جسم زرد حاملگی Corpus luteum graviditatis

لقاح Fertilization

جاذب شیمیاییChemoattractants

طرفیت یابی Capacitation

واکنش آکروزومی Acrosome reaction

زونا پلوسیدا

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf

مراحل لقاح

نفوذ به تاج شعاعی

نفوذ به زونا پلوسیدا

ادغام غشاهای سلولی

سه مرحله پاسخ تخمک

واکنش قشری و واکنش زونا

از سر گیری دومین تقسیم میوز

دومین جسم قطبی Definitiveoocyte

پیش هسته مونث Famale pronucleus

فعال سازی متابولیک تخمک

پیش هسته مذکر Male pronucleus

تسهیم (cleavage

اتصالات محکم tight junctions

اتصالات شکافدار (gapjunctions

رویان حقیقی embryo proper

تشکیل بلاستوسیت

سه لایه از دیواره رحم

آندومتر،پری متر ،میو متر

جایگزینی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf

عبور آندو متر از سه مرحله

مرحله فولیکولی ،افزایشی یا استروژنی prolifrative

مرحله ترشحی یا پروژسترونی

مرحله قاعدگی

محل های غیر طبیعی لانه گزینی بلاستوسیت

فصل سوم : هفته دوم رشد ونمو (دیسک زایای دو لایه )

سیتوتروفوبلاست cytotrophoblas

سنسیتیوروفوبلاستsyncytiotrophoblrst

لایه هیپوبلاست hypoblast layer

لایه اپی بلاست epiblast layer

حفره آمنیوتیک

لخته فیبرینی fibrin coagulum

مرحله لاکونار یا حوضپه ای lacunar stage

غشای خارج سلومی (exocoelomic membrane) (heuser

کیسه زرده اولیه primitive yolk sac

شبکه ارتباطی intercommunicating network

حفره اگزوسلومیک exocelomic cavity

مزودرم خارج رویانی سوماتوپلوریک exteraembryonic somatopleuric mesoderm

واکنش دسیدوا decidual reaction

پرز های جفتی اولیه decidual reaction

کیسه زرده ثانویه decidual reaction

کیسه زرده قطع definitive yolk sac

بند ناف umbilical cord

فصل چهارم : سومین هفته تکامل (دیسک زایای سه لایه )

گاسترولاسیون gastrulation

تشکیل مزودرم وآندودرم رویانی

شیار اولیه primitive streak

گره اولیهprimitive node یا گره هنسن

گودی اولیه(primitive pit

تورفتگی invagination

تشکیل نوتوکورد

آلانتوئیسallantois

نقش نهایی سلول ها طی گاسترولاسیون

رشد دیسک رویانی

تکامل بیشتر تروفوبلاست

پرز های لنگری anchoring villi

فصل پنجم : هفته سوم تا هشتم (دوره رویانی)

مشتقات لایه زایای اکتودرمی

صفحه عصبی neural plate

نورواکتودرم

نورولاسیون neurulation

پین های عصبی neural fold

ناودان عصبی neural groove

لوله عصبی neural tube

نوروپورهای قدامی وخلفی

وزیکول های مغزی

سلول های ستیغ عصبی neural crest

گانگلیونهای حسی

نورون های سمپاتیک

سلوهای شوان ومدولا

ملانوسیت

لایه زایا چهارم

مشتقات لایه زایای مزودرمی

مزودرم کنار محوری وصفحه جانبی

مزودرم پیکری یا جداری

لایه مزودرمی اسپلانکنیک یا احشایی

حفره داخل رویانی intra embryonic cavity

مزودرم واسطه ای intermediate mesoderm

خون وعروق خونی

واسکلولوژنز

آنژیوژنز

مشتقات لایه زایای آندودرمی

مجرای زرده ای vitelline duct

انواه پوشش ها

فصل ششم : ماه سوم تا تولد جنین وجفت

رشد ونموجنین

LNMP

تغییرات ماهانه

موهای کرکی

ورنیکس کازئوزا vernix caseosa

طمان تولد

پرده های جنین وجفت

تغییرات توروفوبلاست

گرههای سن سیشیال syncytial knots

کوریون فوروندوزم (پرزی) ودسیدوای قاعده ای Decidua basalis

کوریون صاف syncytial knots

دسیدوای کپسولی Decidua capsularis

دسیدوای جداری Decidua parietalis

تشکیل پرده آمنیوکوریونیک Amnio-chorionic membrane

ساختمان جفت

جفت در پایان بارداری

جریان خون جفت

فصل هفتم : نواقص هنگام تولد وتشخیص پیش از زایمان 

نقایص هنگام تولد (ناهنجاری مادر زادی )

انواع ناهنجاری ها

تخریب disruption

بدشکلی malformatin

تغییر شکل

سندرم

تشخیص قبل از تولد

اولتراسونوگرافی

غربالگری سرم مادر

غلظت آلفا فتوتروپین AFP

آمنیوسنتز

نمونه برداری از پرز های جفتی CVS

جریان خون جفت

اعمال جفت

تبادل گازها

تبادل مواد غذایی والکترولیت ها

انتقال آنتی بادی های مادر

تولید هورمون

آمنیون وبند ناف

پیوستگاه آمنیواکتودرمی amnioectodermaljunction

تغییرات جفت در پایان حاملگی

دوقلوهای دی زیگوت یا دو تخمی Fraternal

دوقلوهای مونو زیگوت یا تک تخمیIdentical

اختلالات در دو قلوها

جنین پاپیروسی Fetus papyraceus

سندرم ترنسفوزین قل به قل Twin-to-twin transfusion syndrome

وضع حمل (زایمان)

 

 عکس هایی از فایل دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf جزوه ای کامل ، دانلود رایگان کتاب جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf جزوه ای کامل ، دانلود رایگان کتاب جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf جزوه ای کامل ، دانلود رایگان کتاب جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی pdf جزوه ای کامل دانلود رایگان کتاب جنین شناسی عمومی فایل پی دی اف – دانلود رایگان جزوه جنین شناسی عمومی pdf
جزوه جنین شناسی دانشگاه تهران ، نکات جنین شناسی ، جزوه جنین شناسی علوم پایه ، جنین شناسی لانگمن pdf ، جزوه جنین شناسی دکتر فاضل
سوالات تستی جنین شناسی لانگمن ، خلاصه جنین شناسی قلب ، دانلود جزوه بیوشیمی دانشگاه شهید بهشتی

مطالب مرتبط :

دانلود جزوه آناتومی و فیزیولوژی غدد درون ریز پاورپوینت + نمونه سوال 

دانلود جزوه کامل هماتولوژی پزشکی (خون شناسی )دکتر منتظم

دانلود جزوه کامل دستگاه خون در قالب pdf

  راهنمای خرید:
  • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
  • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
  • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • 09036301645
  • آیدی ما در تلگرام  (fbsep7@)  جهت ارتباط
  • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .