چپق مقدس

چپق مقدس

چپق مقدس

اولین بار در ۱۹۳۲بود که دامنه ی وسیعی از خوانندگان از راه کتاب جان . ج. نیهارت به نام گوزن سیاه سخن می گوید : بررسی شاعرانه و همدلا نه ی نیهارت از زنده گی و رسالت این مرد حیرت انگیز ، این پرسش را پیش می آورد که راستی این گوزن سیاه کیست .سرگذشت مرد مقدسی از طایفه ی اوگ لالا سوُ با گوزن سیاه آشنا شدند
 …

781 بازدید