مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱فصل اول کلیات پژوهشمقدمه ۳بیان مسئله ۴اهمیت و ضرروت پژوهش ۸هدف پژوهش ۹هدف کلی ۹فرضیه های پژوهش ۹فرضیه های اصلی ۹ فرضیه های فرعی ۹تعریف نظری و عملیاتی تحقیق ۱۰تعریف نظری شیوه های فرزند پروری ۱۰تعریف نظری کیفیت زندگی ۱۰تعریف نظری ابعاد شخصیت سرشت و منش ۱۰تعریف نظری نوجویی ۱۰تعریف نظری آسیب پرهیزی ۱۰تعریف نظری پاداش وابستگی ۱۰تعریف نظری پشتکار ۱۰تعریف نظری خودراهبردی ۱۰تعریف نظری همکاری ۱۱تعریف نظری خود-فراروی ۱۱تعریف نظری…

612 بازدید