مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده.. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه. ۳
۲-۱ بیان مسئله… ۸
۳-۱ ضرورت انجام تحقیق… ۱۶
۴-۱ اهداف تحقیق.. ۱۹
۵-۱ فرضیه های پژوهش.. ۲۰
۶-۱ تعریف نظری متغیرها.. ۲۰
۷-۱ تعریف عملیاتی متغیرها……………………… ۲۱
فصل دوم: مباحث نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲ مباحث نظری……………………………… ۲۳
۱-۱- ۲ ازدواج………………………………… ۲۳
۱-۱-۱-۲ سبک‏های ازدواج…………………………. ۲۵
۲-۱-۱-۲ عوامل تهدید کننده زندگی مشترک…………… ۳۰
۳-۱-۱-۲ تعارضات در زندگی مشترک…………………….

576 بازدید