مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱فصل اول: کلیات ۲۱-۱- مقدمه ۳۱-۲- بیان مسأله ۵۱-۳- اهمیت پژوهش ۱۱۱-۴- اهداف پژوهش ۱۴۱-۴-۱- اهداف کلی ۱۴۱-۴-۲- اهداف جزئی ۱۴۱-۴-۳- اهداف کاربردی ۱۴۱-۵- سؤالات پژوهش ۱۴۱-۶- تعریف متغیرهای پژوهش ۱۵۱-۶-۱- تعریف نظری ۱۵۱-۶-۲- تعریف عملی ۱۵فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش ۱۷۲-۱- مقدمه ۱۸۲-۲- اعتیاد و عوامل مؤثر بر آن ۱۸۲-۲-۱- نظریه‌های سبب شناسی ۱۹۲-۲-۱-۱- نظریه ژنتیکی ۱۹۲-۲-۱-۲- نظریه روان‌پویشی ۱۹۲-۲-۱-۳- نظریه‌های رفتاری‌نگر ۲۰۲-۲-۱-۴- نظریه‌های شناختی ۲۱۲-۲-۱-۵-…

534 بازدید