بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارمندان بانک‌های شهرستان سپیدان

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارمندان بانک‌های شهرستان سپیدان

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارمندان بانک‌های شهرستان سپیدان

فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده۱فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه۳بیان مسئله۵۳-۱ اهمیت و ضرورت۸۴-۱ اهداف پژوهش۹۱-۴-۱ هدف کلی۹۲-۴-۱ اهداف جزیی۹۵-۱ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۶-۱ تعریف مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………………………….۱۰۲-۶-۱ تعریف عملیاتی…

534 بازدید