اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

 فهرست مطالب : عنوان صفحه
 چکیده۱
فصل اول : مقدمه
مقدمه۳
فصل دوم : بررسی منابع
۲-۱- ­تاریخچه و مبداء باقلا…………………………………………………………………………………………………………..۶ ۲-۲-­­ سطح زیر کشت و باقلا در ایران و جهان ……………………………………………………………………………….۶ ۲-۳- اهمیت اقتصادی باقلا……………………………………………………………………………………………………………۶ ۲-۴-گیاه شناسی…

603 بازدید